Strona główna
25.02.2017., 19:06:39
zp
zp
dyzury_aptek
punkt_konsultacyjny
mapa_turystyczna
logo-mikroporady-150-42
Drukuj
12.10.2015.

WEŹ DOTACJĘ, CHROŃ PRZYRODĘ!!!


    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zaprasza do wzmocnienia działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.Zaproszenie kierowane jest  do osób organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, rad sołeckich, rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych realizacją ekologicznych inicjatyw obywatelskich mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej.

     Wsparcie uzyska co najmniej 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich poprzez dotację w wysokości do 25 000 zł ( na każdą ze zgłoszonych inicjatyw).

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych obszarów:

 • - czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • - przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • - ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • - ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • - odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • - zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi-zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • - zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • - rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • - modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • - usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • - renaturyzacja/re mediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • - ograniczenie antropopresji -minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • - działalność przeciwpowodziowa -przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Co to jest lokalna ekologiczna inicjatywa obywatelska?

Działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej.

    W celu zgłoszenia udziału w przedsięwzięciu prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go drogą elektroniczną:weronika.olszak@wrzosowakraina.pl , faksem na nr: 768184541, bądź pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”, ul. Wesoła 12b, 59-140 Chocianów do dnia 30 listopada 2015 r.
 
    Organizacje, których propozycje zostaną zaakceptowane przez Radę LGD „Wrzosowa Kraina” w skład której wchodzą przedstawiciele gmin, przyrodnicy i inni specjaliści zostaną poproszone o: dostarczenie poparcia od min. 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy, opinii lokalnych władz samorządowych dotyczącej zasadności i możliwości realizacji inicjatywy oraz zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy;
podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Wrzosowa Kraina, jako wnioskodawcą (przykładowe wzory umów znajdują się w załączniku).
 
     Propozycje, które zostaną zaakceptowane zostaną ujęte w przygotowywanym przez nas wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju i w przypadku jego pozytywnej oceny będą miały szansę na realizację w okresie III/IV kwartał 2016 r.-II kwartał 2017 r.
 
     W przypadku pytań prosimy o kontakt: Weroniką Olszak lub Małgorzatą Stroką;weronika.olszak@wrzosowakraina.pl , tel.kom.500 206 128
 
Działania przykładowe na rzecz ochrony przyrody w ramach obywatelskich inicjatyw lokalnych:

 • - wyszukiwanie i likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci
 • - szkolenia nt. zagrożeń dla owadów zapylających
 • - zadrzewienie i zakrzewienia gatunkami miododajnymi
 • - rewitalizacja , zagospodarowanie parków miejskich, zieleńców itp.
 • - hotele/domki dla owadów zapylających – tworzenie, montaż oraz monitoring zasiedlania, konstrukcje wykonane z materiałów naturalnych np. plecionki wiklinowej stanowiące naturalne miejsce bytowania np. dzikich pszczół, murarek ogrodowych i trzmieli,
 • - mała infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ ruchu turystycznego na przyrodę – szlaki (rowerowy), mała architektura (wiaty, stojaki rowerowe, oświetlenie fotowoltaiczne, ławy stoły, pomosty, kładki itp.),
 • - pielęgnacja alej jesionów, platanów itp. – inwentaryzacja, diagnoza dendrologiczna, prace pielęgnacyjne, nasadzenia, wytyczanie ścieżek, oznakowanie, identyfikacja pomników przyrody
 • - nasadzenia - tworzenie bazy pokarmowej dla ptaków i schronienia dla zwierzyny poprzez nasadzenia drzew i krzewów,
 • - tworzenie ścieżki edukacyjne
 • - odtworzenie małej retencji – odtworzenie, pogłębienie, odmulenie, porządkowanie zbiorników wodnych (stawów, oczek wodnych) umocnienie brzegów, odkrzaczanie i zagospodarowanie.

doc formularz_wez-dotacje_chron_przyrode

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
t.one blue was designed 2006 by Karsten Oltrogge: www.tone.oltrogge.ws
Homepage of Karsten Oltrogge: www.oltrogge.ws