Strona główna
25.02.2017., 19:04:37
zp
zp
dyzury_aptek
punkt_konsultacyjny
mapa_turystyczna
logo-mikroporady-150-42
Drukuj
23.06.2016.

Nowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD Wrzosowa Kraina

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisała umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wrzosowa Kraina na najbliższe lata. 13 670 000 zł trafi dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, na produkt lokalny, promocję regionu. Z ramienia LGD umowę podpisała Pani Prezes Barbara Sulma. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność została przygotowana wspólnie z mieszkańcami obszaru LGD, stanowiąc odpowiedźna szersze zapotrzebowanie i pomysły na zrównoważony rozwój regionu Wrzosowej Krainy.

Podstawowe założenia PROW 2014-2020 :
 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).
 
W ramach podejścia Leader i strategii „Wrzosowej Krainy” wspierane będą operacje mające na celu:
 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 • dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
 • rozwój produktów lokalnych;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • rozwój infrastruktury drogowej gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego;
 
BENEFICJENTEM ( W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU OPERACJI) może być:
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy i inne,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.
 
WSPARCIE:
 • do 300 tyś. zł limit na operacje m.in. rozwój przedsiębiorczości z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, 
 • do 500 tyś. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, do 100 tyś. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
 
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” będzie również wdrażać projekty grantowe i operacje własne, łączna pula środków na projekty grantowe to 430 000 zł a na operacje własne 300 000 zł. Działania objęte tymi projektami będą dotyczyć aktywizacji mieszkańców i ochrony dziedzictwa lokalnego.
 
W miesiącu czerwcu mieszkańcy z poszczególnych gmin Wrzosowej Krainy (Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Miłkowice, Kunice, Przemków, Chocianów oraz miasto Chojnów) będą zapraszani na spotkania informacyjne.
 
Kontakt w sprawie dotacji:
Barbara Sulma
Prezes Zarządu
 
Weronika Olszak
Asystent ds. koordynacji projektów
 
Alicja Słota
Referent ds. administracyjnych
 
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
ul. Wesoła 12B
59-140 Chocianów
Tel. 76 818 45 41, Kom. 500 206 128
Mail: biuro@wrzosowakraina.pl
Zmieniony ( 23.06.2016. )
 
następny artykuł »
t.one blue was designed 2006 by Karsten Oltrogge: www.tone.oltrogge.ws
Homepage of Karsten Oltrogge: www.oltrogge.ws