Gmina Chojnów

Aktualności

Kwalifikacja Wojskowa dla mieszkańców Gminy Chojnów

Od 27 do 28 lutego potrwa kwalifikacja wojskowa osób mieszkających w Gminie Chojnów. Powiatowa Komisja Lekarska będzie prowadzić kwalifikacje w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik”, przy ul. Koziorożca 9 w Legnicy.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Obowiązkowi zgłoszenia się do tegorocznej kwalifikacji podlegają m.in. mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 2001 roku oraz w latach 1996–2000, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji. Obowiązek zgłaszania dotyczy także pań urodzonych w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej, czyli np. studiują lub ukończyły kierunki związane z medycyną, psychologią czy szkoły weterynaryjne.

Kwalifikacja wojskowa służy określeniu fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet, podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się ochotniczo.

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej wzywani są:

      1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

      2. mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

      3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

      4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub  absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

      5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka